Tietosuojaseloste

Yleistä

Tämä Tietosuojaseloste koskee Fair Solutions Group:n (myöhemmin ”Fair Solutions Group Oy” tai
”me”) verkkoportaalissaan Fair Solutions Group.fi käyttäjistään keräämien tietojen käyttöä,
jakamista ja säilyttämistä. Näiden verkkosivujen sisältämät kolmansien tahojen sisällöt voivat olla
kolmansien tahojen verkkosivujen omien käyttöehtojen ja tietosuojaselosteiden alaisia.

Rekisterinpitäjä

Fair Solutions Group Oy
00550 Helsinki
Y-tunnus 3381820-4
Kotipaikka Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Miika Leinonen / Fair Solutions Group Oy

Posliinikatu 3
00560 Helsinki
Puh. 050 542 3396
Sähköposti: info@fairsolutions.fi

Rekisterin nimi

Fair Solutions Group Oy:n käyttäjärekisteri (myöhemmin ”Rekisteri”)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käytämme Rekisterin sisältämiä henkilötietoja:
– asiakassuhteidemme hoitamiseen, kuten asiakaspalveluun ja -viestintään
– verkkopalveluiden tarjoamiseen ja toimittamiseen sekä nykyisille että potentiaalisille asiakkaille
– palvelumme ja viestintämme personointiin, suositteluihin sekä markkinoinnin kohdentamiseen
– lähettääksemme Rekisteröidyille markkinointi-, mainos- ja myynninedistämisviestejä sekä muuta
informaatiota, jonka katsomme kiinnostavan heitä, mukaan lukien meitä, palvelujamme tai
yhteiskampanjoiden ja -palveluiden yleistä myynninedistämistä koskevaa informaatiota
– palveluiden tuottamiseen, ylläpitoon, suojaamiseen ja kehittämiseen
– suoramarkkinointiin Rekisteröidyn antamien suostumusten ja kieltojen mukaisesti
– markkina- ja muiden tutkimusten, analyysien ja raporttien tekemiseen ja kohdentamiseen
– yhteydenpidon tarkoituksenmukaisuuden ja toimivuuden varmistamiseen
– riskiarvioiden suorittamiseen ja meihin kohdistuvien väärinkäytösten ennalta ehkäisemiseen ja
tutkimiseen
– liiketoiminnan suunnitteluun ja tuotekehitykseen
– muihin rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen edellyttämiin tehtäviin sekä
ratkaistaksemme mitkä tahansa meidän ja kenen tahansa asiakkaan välillä mahdollisesti syntyvät
erimielisyydet sekä toimeenpannaksemme kolmansien osapuolten kanssa solmimamme sopimukset

Rekisterin tietosisältö

keräämme seuraavia teknisiä tunnistetietoja kaikista verkkosivustolla vierailevista käyttäjistä:
– Päätelaitteen IP-osoite
– Käytetty päätelaite/selain

– Tarkastellut sivut
– Käyntiajankohta
– Käytämme edellä mainittuja teknisiä tunnistetietoja reaaliaikaisesti käsitelläksemme
vierailupyyntösi ja tuottaaksemme päätelaitteesi selaimelle sisältöä. Säilytämme edellä mainittuja
tietoja erilaisiin käyttötarkoituksiin, kuten tietoturvaan, virheiden korjauksiin, vierailutietojen ja
kävijäliikenteen analysointiin liittyviin tarkoituksiin. Teknisiä tunnistetietoja ei yhdistetä käyttäjän
yksilöiviin tietoihin ja henkilöllisyyteen. Sisältöä voidaan kuitenkin räätälöidä anonyymisti
teknisten tunnistetietojen perusteella. Säilytämme tietoja vain mainittujen käyttötarkoitusten
edellyttämän ajan.

Evästeiden käyttö

Fair Solutions Group:n verkkopalvelussa ja vastaavilla sähköisillä alustoilla voidaan käyttää
evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto,
joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät,
helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen
kävijöistä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että
voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.
Toiminnallisten evästeiden avulla verkkosivumme muistavat valintasi (kuten valitsemasi kieli).
Evästeillä kerättyjen tietojen avulla parannetaan sivuston toimivuutta ja sivuston sisältöä. Käyttäjä
voi halutessaan selainohjelmansa asetuksista valita eväste-toiminnon poiskytkemisen. Emme
kuitenkaan voi taata, että alustamme toimivat moitteetta evästeiden pois kytkemisen jälkeen, sillä
evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Säännönmukaiset tietolähteet

Säännönmukaisina tietolähteinä ovat rekisteröidyn itsensä ilmoittamat tiedot sekä asiakaspalvelun,
tarjousten, yhteydenottopyyntöjen, reklamaatioiden, jälleenmyynnin sekä tuotteiden ja palvelujen
myynnin yhteydessä muodostuneet tiedot sekä Fair Solutions Group:n muista tietojärjestelmistä
yhdistetyt tiedot. Lisäksi voimme Rekisteröidyn suostumuksella sekä lakiin perustuen hankkia tai
ottaa vastaan Rekisteröityyn liittyviä tietoja kolmansilta tahoilta, kuten viranomaisilta, esimerkiksi
viestinnän laadun parantamiseksi ja tietojen ajantasaisuuden varmistamiseksi.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Fair Solutions Group:n käyttäjärekisteristä ei tehdä säännönmukaisia luovutuksia konsernin
ulkopuolisille tahoille. Fair Solutions Group voi luovuttaa Rekisteristä tietoja samaan konserniin
kuuluvien yhtiöiden rekistereihin.
Fair Solutions Group voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja
velvoittamissa rajoissa kolmansille tahoille, esimerkiksi viranomaisille.
Emme luovuta henkilötietoja EU- tai ETA -alueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen
toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjänä huolehdimme riittävästä tietosuojan
tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Teemme parhaamme sekä toteutamme ja päivitämme jatkuvasti toimiamme suojataksemme
henkilötiedot luvattomalta käytöltä, tuhoamiselta tai muuttamiselta. Fair Solutions Groupin
digitaalinen aineisto on suojattu vahvoin teknisin menetelmin. Aineiston käsittely edellyttää
henkilökohtaisen käyttöoikeuden rekisteriin. Rekisteri on suojattu palomuurilla ja pääsy on sallittu
ainoastaan salatuin yhteyksin. Rekisteri ei sisällä manuaalista aineistoa.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaan oikeus
tarkastaa itseään koskevat, rekisterissä olevat tiedot esittämällä asiasta yksilöity nimenomainen
pyyntö. Tarkastuspyyntö on toimitettava kirjallisena tässä selosteessa ilmoitetulle rekisterinpitäjän
yhteyshenkilölle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisteröidyllä on henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaan oikeus
vaatia oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään Rekisterissä oleva, tietojen käsittelyn tarkoituksen
kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisteröity on itse
vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa, mikäli hänen
antamissa tiedoissa tapahtuu muutoksia. Rekisterinpitäjä voi korjata virheellisiä tietoja myös oma-
aloitteisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua ilman aiheetonta viivytystä
edellyttäen, että henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita
varten niitä muutoin käsiteltiin; rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut,
eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan
lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
Pyyntö tiedon korjaamisesta tai poistamisesta on toimitettava kirjallisena tässä selosteessa
ilmoitetulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjällä on oikeus kieltäytyä tietojen
poistopyynnöstä, mikäli tiedot ovat merkittäviä erityisen käyttötarpeen kannalta (esimerkiksi
laskutus) tai laissa on määrätty erityisiä säilytysaikoja käsiteltäviä tietoja koskien. Tässä
tapauksessa käyttötarpeen kannalta epäolennaiset henkilötiedot pyritään poistamaan Rekisteristä.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos Rekisteröity kiistää
henkilötietojen paikkansapitävyyden; käsittely on lainvastaista ja Rekisteröity vastustaa
henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; Rekisterinpitäjä ei enää
tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta Rekisteröity tarvitsee niitä
oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Lisäksi Rekisteröidyllä on lain mukainen oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja
luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja
mielipidetutkimuksia varten ilmoittamalla kiellosta tässä selosteessa ilmoitetulle rekisterinpitäjän
yhteyshenkilölle. Kielto-oikeus ei koske asiakasviestintää ja muuta palveluiden yhteydessä
palveluiden toteuttamiseen tai asiakassuhteen hoitoon liittyvää viestintää.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos Rekisteröity katsoo, että häntä
koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Voimassaolo

Tämä seloste on päivitetty viimeksi 2.10.2023 ja se on voimassa toistaiseksi. Fair Solutions Group
varaa oikeuden muuttaa tässä kuvattuja tietosuojakäytäntöjä ja päivittää näitä ehtoja.

Scroll to Top